USP Kokory

Bezpečnostní faktory

Jsou to v podstatě závazná doporučení pro manipulace s danými látkami. Označují se velkým S a opět příslušným číslem. Takže pro náš případ je to S1 a2 – uchovávejte mimo dosah dětí a uzamčené, dále S16 – uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření. Pak S28 – při styků s kůží ihned důkladně omýt vodou, S36/37 – používat vhodná ochranný oděv a rukavice, S45 – v případě nehody či nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc, S63 – v případě vdechnutí přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat v klidu. Takže – souložit s použitím poppersu jen na čerstvém vzduchu, jasné?

Shrnuto

Tyto chemikálie dokáží vypomoci při sexu několika způsoby. Co je ale nutné si uvědomit je to, že to nejsou látky, za tímto účelem vyráběné a tudíž mají i jisté nebezpečné účinky, které mohou člověku poškodit zdraví. Proto je lze občas využít, ale je třeba to nepřehánět a dbát všech bezpečnostních zásad! Ať nám naši homosexuálové zbytečně neumírají!

Ohodnoťte příspěvek